PROTECȚIA DATELOR

Regulamentul General privind protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR), se aplică pe întreg teritoriul Uniunii Europene începând cu 25 Mai 2018.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, de aceea, acordăm o atenție deosebită protejării  datelor cu caracter personal în vederea procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR” – Regulemantul general de protecție a datelor).

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LAVITEX PROD SRL va folosi informațiile pe care ni le furnizați prin diverse modalitati: direct de la dumneavoastră, telefonic, prin intermediul formularului electronic de cerere a ofertei de pe site-ul www.lavitex.ro sau prin e-mail, exclusiv cu scopul de a da curs solicitarii dumneavoastră.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pentru clienții direcți ai societății, prelucrăm în calitate de operator următoaerle categorii de date persoale:

 • Nume și prenume;
 • Date de contact (număr de telefon, adresă de email).

DURATA STOCĂRII

LAVITEX PROD SRL va păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea oferi serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
 2. Suplimentar, tot în baza consimțământului persoanei vizate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR vor fi efectuate și prelucrările de date ce presupun eventualele solicitări ale persoanelor vizate de divulgare sau transfer a datelor personale către terțe persoane.
 3. În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale sau de temeiul legal al prelucrării datelor în interes public (de exemplu, pentru motivele de sănătate publică) prevăzut de art. 6 alin. 1 lit. e) GDPR.
 4. În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.
 5. În cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul intereselor legitime urmărite de LAVITEX PROD SRL, prelucrarea este realizată conform articolul 6, alineatul 1, lit. f) GDPR.

DREPTURILE PERSONALE VIZATE

În conformitate cu GDPR, persoanele vizate au o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care LAVITEX PROD SRL le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergereadatelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm datele dumneavoastra din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de GDPR, și anume:

– exactitatea datelor este contestată de persoanavizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică LAVITEX PROD SRL) să verifice corectitudinea datelor;

– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adicădumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

– operatorul (de exemplu, LAVITEX PROD SRL) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz LAVITEX PROD SRL) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (LAVITEX PROD SRL) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 1. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care văinteresează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 2. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel deprelucrare se bazează pe un interes legitim al operatorului.
 3. Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământu lui înainte de retragerea acestuia.
 4. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu, pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de LAVITEX PROD SRL.
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Puteti renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.
 6. Dreptul de a nu fi supus la prelucrarea datelor prin mijloace automate si crearea de profiluri – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră prin intermediul mijloacelor automate și/sau la crearea de profiuri.

LAVITEX PROD nu vă prelucrează datele prin mijloace automate și nu folosește datele dumneavoastra la crearea de profiluri, decât dacă ați solicitat asta.